Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De leerlingenondersteuning

Op onze school is intern begeleider Lidy Peters verantwoordelijk voor de leerlingenondersteuning. Zij is daarnaast specialist Jonge Kind en Dyslexie.

De intern begeleider coördineert, in overleg met de directie, de zorg voor de kinderen in de hele school. Zij ontwikkelt samen met de directie het beleid voor de zorgstructuur in de school.De taken van de intern begeleider zijn:

- Zorgdragen voor passende observatie- en toetsinstrumenten,

- eenduidig gebruik van deze instrumenten door het hele team,

- bespreking van periodieke observatiegegevens en toetsresultaten met de leerkrachten,

- assistentie bij het opstellen van hulpprogramma’s,

- de bewaking van de doorgaande lijn bij zorgleerlingen,

- organiseren en leiden van leerlingbesprekingen,

- voeren van overleg met de directie over kwaliteitszorg,

- informeren van het schoolteam over aspecten van zorgverbreding,

- procesbegeleiding rondom onderzoeken,

- het onderhouden van contacten met externe hulpverleners.

 

De school heeft een plan Zorg en Begeleiding (2016-2020) opgesteld dat de komende jaren richtinggevend is in de ontwikkelingen binnen de school op dit vlak. Dit plan is in te zien op school.

 

Signaleren van zorg op zowel cognitief als sociaal gebied

Naast het extra hulp bieden als er sprake is van zorg op cognitief gebied, wordt er ook extra hulp gegeven aan kinderen die problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Kinderen die door hun gedrag opvallen, worden besproken en krijgen, als dat nodig is, extra hulp van de groepsleerkracht, de intern begeleiders of externe hulpverleners. De Dubbeldekker wil niet alleen de kennisontwikkeling van de kinderen volgen, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom zijn wij actief met het invoeren van een leerlingvolgsysteem ´gedrag´, zodat ook aan kinderen met deze problemen adequate hulp geboden kan worden.

 

Stappen die gezet worden bij het signaleren van zorg

Afhankelijk van de gesignaleerde problemen, zijn er de volgende mogelijkheden voor het inzetten van extra zorg:

 

Stap 1

Als een leerling opvallend scoort bij een periodieke peiling of bij aspecten van gedrag, dan wordt het onderwijs voor deze leerling bijgesteld op initiatief van de leerkracht en eventueel na overleg met de ouders.

Als uit observaties of toetsen blijkt dat een kind opvallend scoort/gedrag laat zien, neemt de groepsleerkracht het initiatief tot extra begeleiding. Dit gebeurt eventueel in overleg met ouders. Indien nodig voert de leerkracht observaties uit en/of neemt didactische toetsen af. Na analyse van deze gegevens kan de groepsleerkracht met extra instructie, oefening of aangepast werk het kind weer op het goede spoor zetten.

 

Stap 2

Als het kind na een bepaalde periode onvoldoende vooruitgang boekt en/of de leerkracht is onzeker over de juiste aanpak, wordt de leerling aangemeld bij de intern begeleiders. In overleg met de intern begeleider bepalen zij of:

-          Een eerste ondersteunend gesprek voldoende is voor de leerkracht,

-          ouders betrokken moeten worden,

-          nadere toetsen afgenomen moeten worden,

-          een specifiek hulpplan opgesteld moet worden,

-          de leerling aangemeld moet worden voor een leerlingbespreking.

 

Stap 3

Als de acties uit stap 2 niet het gewenste effect hebben, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt de leerling (met de toestemming van de ouders) aangemeld voor extern onderzoek en advies.

Aanbevelingen die uit dit onderzoek komen zijn de leidraad in het vervolgtraject dat uitgevoerd wordt binnen de school (zie MDO).

 

Stap 4

Op het moment dat de individuele zorgbegeleiding, zoals genoemd onder de stappen 1 tot en met 3 binnen afgesproken termijnen niet leidt tot voldoende verbetering, wordt met de ouders het vervolgtraject bepaald (zie MDO).

 

Multidisciplinair overleg op school (MDO)

Wanneer er ondanks een handelingsplan/ 1 zorg-route  te weinig vooruitgang wordt geboekt, of het probleem gecompliceerder is, kan er in overleg met de intern begeleider besloten worden externe deskundigheid aan te vragen bij het samenwerkingsverband*. De aanvraag wordt gezamenlijk door leerkracht, ouders en de intern begeleider ingevuld. Daarna volgt er een intakegesprek waarbij één of meer deskundigen aansluiten. Hierbij worden ook andere hulpverleningsinstanties, die bij een gezin betrokken zijn, uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Het is mogelijk dat observaties gaan plaatsvinden en onderzoek wordt gedaan door een deskundige. Mocht uit dit onderzoek blijken dat een leerling heel specifieke onderwijsbehoeften heeft, dan wordt een zorgarrangement opgesteld. Dit kan betekenen dat expertise ingekocht wordt of dat de school dit zelf aanbiedt.

 

Stap 5

Als uit MDO-onderzoek blijkt dat De Dubbeldekker niet het onderwijs/arrangement kan verzorgen dat het kind nodig heeft, dan wordt in overleg met ouders besloten een aanvraag te doen voor een toelaatbaarheidsverklaring. Bij goedkeuring volgt dan een verwijzing naar het SBO/SO. Ook deze stap wordt vanuit het MDO genomen.  

 

*Onze school maakt deel uit van Unita, het samenwerkingsverband. Hieronder vallen alle scholen voor primair onderwijs uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Unita is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs in onze regio. Het samenwerkingsverband bestaat uit 32 besturen van 110 scholen. De schoolbesturen maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl